C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

РЪКОВОДСТВО

Емил Кръстев Ангелов

и. ф. административен ръководител – председател

3000, гр. Враца, бул. Христо Ботев №29

МАГИСТРАТИ

Биляна Росалинова Скорчовска-Петкова

Съдия

3000, гр. Враца, бул. Христо Ботев №29

Васил Петров Ганов

Съдия

3000, гр. Враца, бул. Христо Ботев №29

Вероника Антонова Бозова

Съдия

3000, гр. Враца, бул. Христо Ботев №29

Гергана Руменова Петрова

Съдия

3000,гр.Враца, бул. ХристоБотев№29

Иван Валериев Никифорски

Съдия

3000, гр. Враца, бул. Христо Ботев №29

Иван Цветозаров Иванов

Съдия

3000, гр. Враца, бул. Христо Ботев №29

Искра Петьова Касабова

Съдия

3000, гр. Враца, бул. Христо Ботев №29

Калина Христова Христова

Съдия

3000, гр. Враца, бул. Христо Ботев №29

Магдалена Бориславова Младенова

Съдия

3000, гр. Враца, бул. Христо Ботев №29

Неделин Йорданов Захариев

Съдия

3000, гр. Враца, бул. Христо Ботев №29

Петър Никифоров Петров

Съдия

3000,гр.Враца, бул. ХристоБотев№29

Росица Иванова Ангелова

Съдия

3000, гр. Враца, бул. Христо Ботев №29

Стела Петрова Колчева

Съдия

3000, гр. Враца, бул. Христо Ботев №29

СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА

Вероника Боянова Асенова

Съдия по вписванията

3000, гр. Враца, бул. Христо Ботев №29

(092) 62 12 11

Мария Костадинова Добрилова

Съдия по вписвания

3000,гр.Враца, бул. ХристоБотев№29

(092) 62 12 11

СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

В съдебно изпълнителната служба се извършват следните административни услуги: Приемане на молби с изпълнителни листа за образуване на изпълнителни дела; Справки по висящи изпълнителни дела; Приемане на жалби и възражения по изпълнителни дела; Издаване на преписи; Издаване на удостоверения за липса на образувани изпълнителни дела.

Георги Христов Лаков

Държавен съдебен изпълнител

3000, гр. Враца, бул. Христо Ботев №29, стая 117

(092) 68 21 60

Силвия Андриянова Андреева

Държавен съдебен изпълнител

3000, гр. Враца, бул. Христо Ботев №29, стая 117

(092) 68 21 60

СЪДЕБНИ СЕКРЕТАРИ

Работно време

  • СТ. № 121, 110, 111
Съдебният секретар : 1. Съставя протоколи за откритите съдебни заседания ; 2. Подрежда по реда на постъпването книжата от заседанията ; 3. Съставя документи за изплащане на определените суми за възнаграждения и разноски на експерти , свидетели , съдебни заседатели и др .; 4. Поставя списъците за реда и часовете на разглеждане на делата пред съдебните зали и информационните табла ;

СЪДЕБНИ СЕКРЕТАРИ

3000, гр. Враца, бул. Христо Ботев №29

(092) 68 21 49, (092) 68 21 62 , (092) 68 21 56,(092) 68 21 49

СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР

Работно време

  • -
  • СТ. № 104
1. Организира, ръководи и контролира работата на съдебните служители и служителите в помощните звена на съда. 2. Извършва подбор и предлага за назначаване съдебните служители и организира тяхното обучение. 3. Управлява помещенията на съда, като организира разпределението на съдебните зали и служебните помещения. 4. Отговаря за изготвянето на проекта за бюджет на съда и го представя за одобрение пред Председателя на съда и Висшия съдебен съвет. 5. Организира снабдяването и оборудването на съда.

СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР

3000, гр. Враца, бул. Христо Ботев №29, стая 104

(092) 68 21 46, 0887 62 78 13

РЕГИСТРАТУРА

Работно време

  • -
1. Приема и регистрира входящата кореспонденция. 2. Експедира изходящата кореспонденция. 3. Осигурява информация за получената и изпратената кореспонденция. 4. Води разносна книга. 5. Разпределя и направлява постъпилата поща. 6. Изпълнява и други задължения, свързани с документооборота и административното обслужване. В регистратурата на Районен съд – Враца се приемат и регистрират книжа на насрочени продажби: протоколи за деня на разгласяване на обявленията за провеждане на публична продан, обявления за проданта, наддавателни предложения по ГПК.

РЕГИСТРАТУРА

3000, гр. Враца, бул. Христо Ботев №29

(092) 68 21 53

ДЕЛОВОДСТВО НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

Работно време

  • Работно време с граждани – от 9:00 ч. до 16:45 ч.
Служба “Деловодство” извършва справки по насрочени и решени граждански и наказателни дела. Общи функции на служба “Деловодство”: 1. Заверени преписи по дела, не влезли в сила се дават на страните и техните пълномощници /пълномощници в кориците на делото/след подаване на молба, съответно резолирана от съдия-докладчик и след заплащане на съответната държавна такса, която е 2.00 лв. на първа страница и по 1.00 лв. за всяка следваща страница. 2. За фотокопие на документ – за всяка страница по 0.10 лв., а ако фотокопието е повече от 50 страници – за всяка следваща по 0.07 лв. 3. Делата се предоставят за четене на страни и техните пълномощници, които са приложили пълномощно в кориците на делото. 4. Служителките в деловодствата нямат право да дават правни консултации.

ДЕЛОВОДСТВО НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

3000, гр. Враца, бул. Христо Ботев №29, стая 119

(092) 68 21 59

ДЕЛОВОДСТВО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ

Работно време

  • Работно време с граждани – от 9:00 ч. до 16:45 ч.
Служба “Деловодство” извършва справки по насрочени и решени граждански и наказателни дела. Общи функции на служба “Деловодство”: 1. Заверени преписи по дела, не влезли в сила се дават на страните и техните пълномощници /пълномощници в кориците на делото/след подаване на молба, съответно резолирана от съдия-докладчик и след заплащане на съответната държавна такса, която е 2.00 лв. на първа страница и по 1.00 лв. за всяка следваща страница. 2. За фотокопие на документ – за всяка страница по 0.10 лв., а ако фотокопието е повече от 50 страници – за всяка следваща по 0.07 лв. 3. Делата се предоставят за четене на страни и техните пълномощници, които са приложили пълномощно в кориците на делото. 4. Служителките в деловодствата нямат право да дават правни консултации.

ДЕЛОВОДСТВО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ

3000, гр. Враца, бул. Христо Ботев №29, стая 115

(092) 68 21 57

АРХИВ

В служба „Архив” се предават и съхраняват делата на Районен съд гр.Враца, които са влезли в законна сила. В службата се приемат молби за издаване на преписи от влезли в сила решения по делата, а така също за издаване на изпълнителни листа, след представяне на вносна бележка за платена държавна такса.

АРХИВ

3000, гр. Враца, бул. Христо Ботев №29, стая 116

(092) 68 21 58

БЮРО СЪДИМОСТ

Съгласно Наредбата за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, свидетелството за съдимост се издава на лице въз основа на заявление, подадено в районния съд по месторождението му. Заявление за издаване на свидетелство за съдимост може да бъде подадено и чрез районния съд по местоживеенето на заявителя. Районният съд по местоживеене на лицето служебно изисква справка от бюрото за съдимост по месторождението му. Когато свидетелството за съдимост се иска за починал възходящ, низходящ, съпруг, брат, сестра, този, който иска свидетелство за съдимост, прилага към заявлението и удостоверение за наследници. Когато свидетелството за съдимост се иска за жив възходящ, низходящ, съпруг, брат, сестра, този, който иска свидетелство за съдимост, прилага изрично писмено пълномощно, а когато е за други лица – изрично нотариално заверено пълномощно. Заявления за свидетелство за съдимост се приемат през целия ден. Необходими са следните документи: Удостоверение за раждане; Лична карта; Вносна бележка за платена държавна такса – 5.00 лв.; И в изброените по-горе случаи допълнителни документи.

БЮРО СЪДИМОСТ

3000, гр. Враца, бул. Христо Ботев №29, стая 116

(092) 68 21 58

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ И СЪДЕБЕН СТАТИСТИК

3000, гр. Враца, бул. Христо Ботев №29, стая 126

(092) 68 21 51

СИСТЕМНИ АДМИНИСТРАТОРИ

3000, гр. Враца, бул. Христо Ботев №29, стая 124

(092) 68 21 50

СЧЕТОВОДИТЕЛ

3000, гр. Враца, бул. Христо Ботев №29, стая 112

(092) 68 21 61

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация