C C C C A+ A A- X

Проекти

Консултативен форум на районните съдилища

Районен съд - Враца е партньор по проект „Консултативен форум на районните съдилища”.
Проектът е финансиран от ОПАК


На 03.10.2008г., на своя І-ви рожден ден, ОПАК обяви първите одобрени проекти с бенефициенти – органите на съдебната власт. Eдин от тезипроекти е представения от РС – Хасково, РС – Пловдив, РС – Бургас, РС – Сливен, РС- Ямбол, РС – Шумен и РС – Враца с наименование „Консултативен форум на Районните съдилища”. Проектът стартира през м. Декември 2008г. и е с продължителност 12 /дванадесет/ месеца.
Първата среща на Консултативния форум се проведе на 11.12.2008г. от 14.00 часа в зала “Конферентна” на Парк-хотел “Санкт Петербург”- гр. Пловдив.

Този проект е насочен към районните съдилища в страната, които поемат основния поток от дела и се произнасят по най-важните за отделните граждани спорове. Това са съдилищата, от които се изгражда първото мнение за работата на съдебната система изобщо. Поради тази причина ефективната организация, отчетност и прозрачност в тяхната работа, са изключително важни за повишаване на имиджа и доверието на гражданите в тази институция.
С повишаването на изискванията към работата на магистратите и съдебните служители, след като страната ни стана член на Европейския съюза, самите съдилища станаха по-активни и отворени в търсене на начини да анализират работата си и да търсят възможности за нейното унифициране и подобряване, да измерват и сравняват постиженията си, да покажат и споделят нововъведенията и успехите си.
Основната цел на проекта е подобряване на взаимодействието между районни съдилища, както и между тях и Висш съдебен съвет с цел укрепване на капацитета им и засилване на ролята на районните съдилища при подобряване имиджа на съдебната система.
Специфичните цели на проекта включват: създаване на координационен механизъм за районните съдилища; създаване на механизъм за укрепване на капацитет на Висш съдебен съвет при вземане на управленски решения, отнасящи се до съдебната дейност; създаване на координационен механизъм между районните съдилища и Висш съдебен съвет и увеличаване ролята на районните съдилища в процеса на формиране на решения, отнасящи се до тяхната организация и функциониране.
Дейностите включени в проекта са: Консултативен форум на районните съдилища и разработване на интернет страница на форума, мониторинг на принципа на случайно разпределяне на делата и кръгла маса относно прилагането на случайния принцип на разпределяне на делата, анализ на продължителността на разглеждане на делата в съда и разработване на времеви стандарти, обучение на тема „Механизми за управление движението на делата и намаляване на забавянията”, разработване на наръчник за съдебните служители относно правилата за публикуване на решения, обучение на съдебни служители и системни администратори относно публикуването на съдебни решения и дейности за информация и публичност.
Районен съд – Враца заедно с Районен съд –Шумен са отговорници и изпълнители по две от дейностите, включени в проекта, а именно: “Обучение на съдебните служители и системни администратори относно публикуването на съдебни решения” и “Дейности за информация и публичност”. Очакваният ефект от изпълнението на тези дейности е свързан с унифициране на процедурата по публикуване на съдебните актове в интернет, чрез създаването на единни методики и обучение на лицата, които са ангажирани с публикуването на информацията.
Следва най-напред да се отбележи, че публикуването на съдебните актове е задължение за съдилищата, вменено им със закон и доколкото е такова, то подлежи на безусловно изпълнение. Това задължение е ново не само за българската съдебна система, но и за системите в европейските държави. То е израз на единното разбиране, че съдебната система не следва да съществува статично, а следва да се развива в насоката, отговаряща на обществените потребности и очаквания. То е израз и на разбирането, че системата също следва да търси достъп до обществото, за да може да осъществява функциите си на пазител на законността, морала и справедливостта.
Значението на публикацията на съдебните решения в интернет следва да се разглежда в няколко насоки. Основната цел и значение на публикацията е крайният съдебен акт да бъде на по-широко разположение на страните и останалите лица, имащи законен интерес от него. Оповестяването в интернет позволява не само бърз, лесен и пестящ време начин страните да узнаят за решението на съда и да се запознаят с него, но представлява и начин за запознаване с акта в спокойна обстановка и своевременна подготовка за евентаулното му обжалване.
На второ място, публикуването на съдебните актове в интернет следва да се разглежда като форма на контрол върху спазването на определените в закона срокове за произнасяне от съдилищата. В този смисъл, публикуването действа дисциплиниращо и мотивиращо върху съдиите, доколкото произнасянето в срок също е дейност по прилагането на закона. Публикацията е и гарант за прозрачност на съдебните актове.
Не на последно място, публикуването на съдебните актове дава възможност на съдиите да обменят опит и установяват добри практики по отношение точното, еднозначно и справедливо прилагане на законите. В голяма степен то обезпечава и приложението на чл.280, ал.1, т.2 от ГПК.
Изхождайки от значението на публикуването на съдебните актове в интернет, Районен съд-Враца и Районен съд-Шумен възприемат отговорно ролята си в проекта, при което ангажираните в него участници вярват, че доброто изпълнение ще доведе до явни резултати, имащи съществено практическо значение. Макар на пръв поглед задължението за публикуване на съдебните актове да съставлява една техническа дейност, съществуващата до момента практика сочи, че са налице реални проблеми по изпълнението на това задължение. Справката в интернет сайтовете на съдилищата показва, че до момента публикацията се извършва по различни начини, като това по същество създава затруднение за гражданите да се ползват реално от публикуването. Така например, в някои от съдилищата публикуваният съдебен акт се намира посредством номера на делото и неговия вид-гражданско или наказателно, докато при други съдилища търсенето на акта се извършва според месеца на влизането му в сила и посредством сложна система от обозначения. Съществуват и такива съдилища, които публикуват само диспозитивите на постановените актове, като търсенето на акта отново се извършва според месеца на влизането му в сила. Така констатирания проблем налага на извода, че унификация на начина, по който се публикуват съдебните актове, е наложителна, поради което една от целите на този проект е да предложи решение на проблема, което да гарантира бърз, лесен и достатъчно ясен начин за достъп и запознаване с публикуваните актове. Не на последно място, целта е също да се отграничи кои са подлежащите на публикуване актове, доколкото разпоредбата на чл.64 от ЗСВ е задала понятието “съдебен акт” твърде общо и разширително.
Проблеми от принципно естество се констатират и по въпросите кой и как публикува съдебните актове. Тези въпроси имат не само подчертана техническа страна, която е свързана предимно с използвания от съдилищата програмен продукт за управление на делата, но имат и подчертано принципен характер, доколкото опират до отговорността за неизпълнението на публикацията или за нейното незаконосъобразно изпълнение. В този смисъл работата по проекта следва да включва и създаването на ясни правила по обособяването на отговорностите.
Сериозни проблеми по публикацията на решенията в интернет се наблюдават и във връзка с приложението на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. Дебатите, свързани със спазването на Закона за защита на личните данни не се изчерпват нито с приложението на ограничението на чл.64, ал.2 от ЗСВ, нито с това, че публикацията в интернет не следва да съдържа имената на страните, адресите им и други защитени данни. Дебатите касаят и нуждата от регламентиране на отговорността за защита на личните данни, която носят институциите. Във всички случаи, за да се обезпечи правилното приложение на разпоредбите на чл.64 от ЗСВ, следва системата на разполага с разработени единни правила, уреждащи компетенциите и реда, по който отделните лица-служители, системни администратори или съдии, участват в процеса на публикуване, като се разпределят и техните отговорности. Защото единствено разработването на такива правила и обучението на лицата би гарантирало, че публикацията на решенията ще е съобразена с ограниченията по ЗЗЛД и ЗЗКИ, при което ще се постигне баланс между обществения интерес за достъп до информация и защитата на лични данни, като конкуриращи се интереси.
Съобразно изложената проблематика, за изпълнение на ресорната ни дейност по проекта, в същия е заложено провеждането на обучения за съдебни служители, системни администратори и съдии. Предвижда се обученията да се провеждат чрез интерактивно поднесени модули и да имат практическа насоченост. Предвижда се също разработването, отпечатването и разпространението на наръчник, предназначен за съдебни служители, свързан с процеса на публикуване на решенията в интернет. Надяваме се, че в рамките на проекта ще успеем да създаден реален форум на районните съдилища, който да доведе до по-доброто им управление и до постигането на стратегическата цел-прозрачна и ефективна съдебна система.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация