C C C C A+ A A- X

Политика за защита на личните данни

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ - РАЙОНЕН СЪД - ВРАЦА

В качеството си на администратор на лични данни, Районен съд - Враца има задължение да Ви предостави информация в изпълнение на чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО.

 Данни за контакт с администратора:

Адрес: гр. Враца, бул. „Христо Ботев“ № 29

Работно време: понеделник – петък, 08:30ч. – 17:00ч.

Електронна поща: rs.vraza@abv.bg

служебен телефон: 092 682144


І.Категории лични данни, цели на обработването и правно основание за обработването им.

Информацията, която може да съдържа лични данни, се обработва за следните цели:

1.Регистър „Човешки ресурси“.
Регистърът е съвкупност от трудовите и служебните досиета на съдиите и съдебните служители и ПП "ОМЕКС-ЗАПЛАТИ".
Личните данни от този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора, управление на човешките ресурси и финансово-счетоводна отчетност. За тези цели се обработват лични данни на магистрати и съдебни служители, работещи в Районен съд - Враца, както и на кандидати, участващи в конкурси за назначаване на длъжности в съда. Обработваните данни включват физическа, социална и семейна идентичност, данни за здравословното и психическото състояние на лицата, както и данни за съдебното им минало. Данните от този регистър се обработват в изпълнение на официалните правомощия на съда и се извършва в съответствие с действащото законодателство. Правните основание за това са чл. 6, пар.1, б. „б“ и „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за съдебната власт, Кодекса на труда, Кодекс за социално осигуряване, Закон за здравословни и безопасни условия на труд и др.
 Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон. В такива случаи данни могат да бъдат предоставени например на НАП, НОИ, Сметна палата, ГД "Инспекция по труда" и други публични органи, с оглед техните правомощия и компетентност. Информацията не се съхранява извън ЕС и Европейското икономическо пространство. Районен съд - Враца осигурява подходящите технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни.
Във връзка с изпълнението на трудови или служебни правоотношения се обработват само изискуемите от закона лични данни, които се съхраняват в определените от трудовото и осигурително законодателство срокове.
 При процедурите по подбор на персонала се спазват изискванията на специалните закони, уреждащи тази дейност.
Районен съд - Враца определя срок от три години за съхранение на лични данни на участници в процедури по подбор на персонала.
 Когато в процедура по подбор се изисква представянето на оригинали или нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи физическа и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност, субектът на данните, който не е одобрен за назначаване, може да поиска в 30-дневен срок от окончателното приключване на процедурата по подбор да получи обратно представените документи. Районен съд - Враца връща документите, по начина, по който са подадени.
 Резултати от процедурите по подбор на персонала се публикуват на официалния сайт в съответствие с Правилника за администрацията в съдилищата.
 Дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се уреждат по договор със служба по трудова медицина по реда на Наредба № 3 от 25 януари 2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

 1. Регистър „Страни и участници в съдебни производства“
  Регистърът е съвкупност от деловодните книги (азбучен указател; описна книга; книга за открити заседания; книга за закрити и разпоредителни заседания; книга за привеждане в изпълнение на влезли в сила присъди и определения и т.н.), водени на хартиен и електронен носител в отделните служби на съда (регистратура, деловодства, архив и съд.секретари), както и постановяваните съдебни актове по делата.
  Личните данни от този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора и управлението на делата (правораздаване). За тези цели се обработват личните данни на страните по делата. Обработваните данни включват физическа, социална и икономическа идентичност на лицата, психическо и психологическо състояние, по някои дела – здравен статус – кръвна картина, ДНК. Правното основание за обработването на тези данни се съдържа в чл. 6, пар.1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за съдебната власт и др.
 2. Регистър на "Юридически лица с нестопанска цел"
  Личните данни от този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора и управлението на делата (правораздаване). За тези цели се обработват личните данни на представляващите юридически лица с нестопанска цел, за членовете на управителните и контролните им органи. Обработваните данни включват физическа и социално-икономическа идентичност. Правното основание за обработването на тези данни се съдържа в чл. 6, пар.1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за съдебната власт и др.
 3. Регистър „Вещи лица и съдебни преводачи“.
  Личните данни от този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора, управлението на човешките ресурси, финансово-счетоводна отчетност. За тези цели се обработват данните на физически лица – вещи лица и съдебни преводачи, които съдът е назначил по делата. Обработваните данни включват физическа идентичност /ЕГН, данни по лична карта/, образование, трудова дейност и гражданско-правен статус. Правното основание за обработването на тези данни се съдържа в чл. 6, пар.1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за съдебната власт, Наредба № 2/29.06.2015г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица и Наредба № Н-1/16.05.2014г. за съдебните преводачи, Закона за счетоводството и др.

 

 1. Регистър „Съдебни заседатели“.
  Личните данни от този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора, управлението на човешките ресурси, финансово-счетоводна от отчетност. За тези цели се обработват данните на физически лица – съдебни заседатели, които съдът е назначил по делата. Обработваните данни включват физическа идентичност /ЕГН, данни по лична карта/, образование, трудова дейност и гражданско-правен статус. Правното основание за обработването на тези данни се съдържа в чл. 6, пар.1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за съдебната власт и Наредба № 7/28.09.2017г. за съдебните заседатели.
 2. Регистър „Жалбоподатели“.
  Личните данни от този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора при постъпване на жалби, предложения и сигнали до съда. Обработваните данни включват физическа идентичност /ЕГН, данни по лична карта/. Правното основание за обработването на тези данни се съдържа в чл. 6, пар.1, б.„д“ от Регламент (ЕС) 2016/679, Административно процесуалния кодекс.
 3. Регистър "Контрагенти"
  Регистърът е съвкупност от проведените обществени поръчки;  предоставените оферти за услуги или материали и от сключените договори.
  Личните данни в този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора в провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки, при сключване на договори. За тези цели се обработват личните данни на лица. Обработваните данни включват физическа идентичност /ЕГН, данни по лична карта/ и социално-икономическа идентичност (текущо финансово състояние, участие в сдружения). Правното основание за обработването на тези данни се съдържа в чл. 6, пар.1, б. „б“ от Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите, Търговския закон и т.н.

Достъп до тази информация се предоставя на трети лица само, когато това е посочено в специален закон.

 1. Регистър "Достъп до обществена информация" 
  Личните данни в този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора при предоставяне на обществена информация, в изпълнение на нормативните изисквания на Закона за достъп до обществена информация. Във връзка с обработването на исканията по ЗДОИ, се обработва информация за отделни субекти на данни, в която може да се съдържат данни за физическа идентичност на отделни лица. Правното основание за обработването на тези данни се съдържа в чл. 6, пар.1, б.„в“ от Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за достъп до обществена информация.

9.Видеонаблюдение
В Районен съд - Враца се извършва видеонаблюдение с охранителна цел от ОЗ "Охрана" към ГД „Охрана“ – Министерство на правосъдието. Записи от видеонаблюдението се съхраняват за срок от 30 календарни дни. Достъп до данните имат определени служители в рамките на изпълняваните от тях служебни задължения.

10.Посетители
Обработването на лични данни на посетители на Районен съд - Враца се извършва чрез обработващ лични данни от ОЗ „Охрана“, към ГД „Охрана“ – Министерство на правосъдието. Целта на събирането на лични данни е идентифициране на физически лица, посещаващи сградата на Съдебната палата и контрол на достъпа.

11.Обработване на лични данни на деца
Като елемент от дейността за повишаване на обществената информираност на децата, Районен съд - Враца участва в Образователната програма “Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие“. Отворени съдилища и прокуратури“. В тази програма Районен съд - Враца дава възможност за изява сред учениците, като се организират конкурси за есета, рисунки и др.
 Участието в конкурса е доброволно и данните (име, възраст и училище) се обработват само за целите на участие в конкурса и популяризиране на детското творчество.

ІІ. Категории получатели на лични данни извън структурата на Районен съд - Враца.
Районен съд – Враца разкрива лични данни на трети страни и получатели само, ако те имат законово основание да ги получат. Категориите получатели на личните данни се определят за всеки конкретен случай, според законовото им основание да получат данни. Категориите получатели могат да бъдат:

 • държавни органи в съответствие с техните правомощия;
 • банки, при възникнало законово или договорно задължение;
 • пощенски и куриерски доставчици при адресиране на кореспонденция до физически или юридически лица.

Районен съд - Враца извършва трансфер на лични данни в други държави (по дела с участник на лице от чужбина, или по дела със съдебни поръчки в държава членка на Европейския съюз или трета страна).

ІІІ.Срок за съхранение на личните данни
В Районен съд - Враца действа утвърдена Номенклатура на делата със срокове са съхранение, като при нея се прилага принципа за ограничаване на съхранението и съхраняване на личните данни в периоди, които са подходящи за съответните цели.

ІV.Права на физическите лица
Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията на Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

 • Право на достъп;
 • Право на коригиране на неточни или непълни данни;
 • Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679;
 • Право на ограничение на обработването;
 • Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от Регламент (ЕС) 2016/679;
 • Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/679;
 • Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Горните права може да упражните чрез отправено искане до Районен съд – Враца писмено или по електронен път, което следва да е конкретно. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на Районен съд – Враца.

 

V.Право на жалба.
Ако считате, че Вашите права по Регламент (ЕС) 2016/679 са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни , а когато нарушението е извършено от съда при изпълнение на функциите му на орган на съдебната власт до Инспектората към Висш съдебен съвет.

VІ.Значение на предоставените личните данни.
Районен съд – Враца обработва Вашите лични данни, като задължително изискване за изпълнение на правомощията му и законови задължения. Непредоставянето на личните Ви данни в тези случаи препятства възможността за предприемане на действия по Ваши искания.

VІІ.От какви източници получаваме лични данни.
Обработваните от Районен съд – Враца лични данни се предоставят от физически или юридически лица, за които се отнасят, в предвидените от нормативен акт случаи.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация